Hjem   | Bokmål   | Nynorsk   | Íslenska   | English   | Kontakt Foreningen Forn Sed   | Innmeldingsskjema   |

 

Generell informasjon

 Retningslinjer

 Medlemskap

 Medieomtaler

 Ni Heimer

 Folkeminnesamlingen

 Lenker


- Retningslinjer for Foreningen Forn Sed -

Med endringer av 20. mars 2010
Lov om trudomssamfunn og ymist anna.
Lov om trudomssamfunn og ymist anna. (Kap. II. Trudomssamfunn utanom Den norske kyrkja)
 
I Foreningen Forn Sed ønsker vi et skikkelig demokrati hvor alle våre medlemmer skal ha mulighet for å stille til valg og bli representert i foreningens organer, samt ha stemmerett. Vi erkjenner den norske stat som vår øverste myndighet, derfor trenger vi heller ikke mange unødvendige lover som i utgangspunktet ikke har noe med den gamle sed å gjøre.

Den gamle sed er hverken en hemmelig orden med hierarki eller ledere med ekstravagante titler, slik vi har sett i mange andre moderne åsatro-organisasjoner, både her til lands og i utlandet. Vi ønsker heller ikke et presteskap, ettersom dette ikke er en del av tradisjonen. Vi mener at den gamle sed ikke bare er en rekonstruksjon som noen hevder, men har overlevd i gjennom folketro, tradisjoner og mytiske fortellinger gjennom de siste tusen årene, uten religiøse ledere og hierarki. Slik bør det fortsette. Vi ønsker åpenhet og ærlighet. Derfor skal foreningen også kunne tåle offentlig omtale og kritikk. Annet er tegn på usunnhet.

I Foreningen Forn Sed har vi blitt enige om noen få punkter med retningslinjer som de fleste burde kunne forholde seg til.

 • § 1. Foreningens navn er Foreningen Forn Sed.
 • § 2. Foreningen Forn Sed følger Norges lover, og retter seg etter det norske rettssystemet og norske myndigheter.
 • § 3. Foreningen Forn Sed er en upolitisk organisasjon.
 • § 4. Foreningens formål er:
  • - å fungere som kontaktnett for foreningens medlemmer og tilhengere av den gamle sed.
  • - å skape et levedyktig forum for alle som ønsker å videreføre gamle tradisjoner, sed og skikk, samt forståelse og interesse for den norrøne kulturarv.
 • § 5. Livsyns- og trosgrunnlag:
  • - Hovedinnholdet til den hedenske sed er at hvert menneske er ansvarlig for seg selv og sine handlinger.
  • - Vi erkjenner alle guder og vetter innen norrøn mytologi og nordisk folketro, f.eks. æser, landvetter, alver, diser, vaner, jotner, dverger, nisser, troll, tusser, Huldra, Sol, Måne, fylgjer og andre skikkelser i naturen, samt forfedre.
  • - Foreningens medlemmer praktiserer sin tro slik det passer for hver og en, så lenge det ikke strider i mot Norges lover.
  • - Det er tillatt å hellige gudebilder og andre tegn til maktene, men det er ikke en plikt å tilbe disse.
  • - Det er en dårlig skikk å vanære guder eller annet som hellig er. Dette vil si at man må vise respekt for gudestøtter, hov og horg, samt oldtidsminner.
  • - Det er lov å informere andre om foreningen og den gamle sed, men organisert misjonering er unødvendig og bør ikke forekomme.
 • § 6. Foreningens struktur - valgordninger og stemmerett.
  • - Tinget er foreningens øverste organ og skal holdes før 1. april. Tingmøtene er å betrakte som årsmøter.
  • - Alle medlemmer kan stille til valg i foreningens organer.
  • - Styremedlemmer bør ha hatt en fartstid på 1 år og være fylt 18 år. Utvidet vandelsattest fra politiet kan kreves.
  • - Alle medlemmer har stemmerett.
  • - Tinget skal velge en forstander valgt 3 år om gangen. (se ellers § 8 og §8a)
  • - Tinget skal velge 6 tillitsvalgte som danner et driftsstyre sammen med forstanderen for å ta seg av den daglige driften mellom tingmøtene. Disse er valgt 2 år om gangen, og konstituerer seg selv etter valg. Alle drifttstyremedlemmer er likeverdige.
  • - Vedtektsendringer kan kun besluttes på Tinget med 2/3 flertal.
 • § 7. Medlemskap:
  • - Alle som er over 15 år med fast bosettelse i Norge og som er instilt på å overholde foreningens vedtekter kan bli medlem av Foreningen Forn Sed.
  • - Den som ønsker å bli medlem i foreningen, må først melde seg ut av andre tros- eller livsynssamfunn. Det er i følge norsk lov ikke tillatt å være medlem av to trossamfunn samtidig.
  • - Alle medlemmer er likeverdige.
  • - Ved overtredelser av foreningens vedtekter kan en miste sitt medlemskap om 4/5 av Tinget går inn for dette.
  • - Medlemskap opphører, når man melder seg ut av foreningen.
 • § 8. Forstander:
  • - Foreningens forstander skal i følge norsk lov være over 23 år og under 75 år gammel. Han/hun må leve et hederlig liv, og være i stand til å fylle sitt embete og gjøre de skyldnader foreningen og Norges lover pålegger.
  • - Forstander må ha hatt en fartstid i foreningen på 2 år.
  • - Forstanderen skal fungere som foreningens ansikt utad og i forhold til myndighetene.
  • - Forstanderen skal i alle sammenhenger oppføre seg høvisk.
  • - Forstanderen skal ikke involvere seg i personlige konflikter innad eller utad i foreningen.
  • - Forstanderen skal ikke inneha andre verv innad i foreningen.
  • - Forstanderen kan som privatperson uttale seg om religiøse spørsmål, men ikke i kraft av sitt embete.
  • - Forstanderen kan ikke lage dogmer eller pålegge noen særskilt syn på den gamle sed eller livsyn.
 • § 8a. Forstanderen skal - jfr. lov nr.25, av 13. juni 1969, under kap. 2; "Trudomssamfunn utanom Den norske kyrkja.":
  • - føre de bøkene departementet fastsetter.
  • - gi vitnemål med offentlig tiltro om tjenester han/hun har gjort, og det som bøkene viser.
  • - gi de meldinger, opplysninger og vitnemål som departementet eller fylkesmannen fastsetter.
  • - Om forstanderen av en eller annen grunn ikke er istand til å fylle sitt embete, opptrer uhøvisk,
   eller bryter foreningens vedtekter skal driftsstyret sende ut innkalling til ekstraordinært Ting som skal avsette forstanderen og velge en ny.
 • § 9. Oppløsning av Foreningen Forn Sed:
  • Dersom Foreningen Forn Sed skal oppløses, skal all eiendom overdras av staten. Penger utbetalt av Stat- / kommune samme år, tilbakebetales, med mindre de allerede er brukt til drift. Økonomisk overskudd skal gå til et verdig formål. Tinget bestemmer hvilket formål dette skal være. Et endelig regnskap, foreningens dokumenter og utredninger, sendes fylkesmannen.
  • Det kreves 4/5 flertall ved to påfølgende tingmøter for å oppløse Foreningen Forn Sed. Utover dette gjelder lov nr. 25, av 13. juni 1969, §§ 21, 22, 23 under kap. 2; "Trudomssamfunn utanom Den Norske Kirke".

Disse retningslinjene ble vedtatt 15. august 1998, 12. september, 1998 og endelig godkjent på foreningens årsmøte 9-11. juli 1999, revidert og godkjent 1. juli 2000 og 6. juli 2002.