top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Eit sagn ifra heimbygdo mi

Oppdatert: 27. jun. 2018

NFS Molkte Moe 61, s 3. Nedskrive av Thor Hardeland, Søndhordlands amtsskole, Etne, 31de marts 1882.Via Amtsskolestyrer Ringdal til Gunnar Frette, Mai 1883.


Sagne seie, atte dær paa Hårdand ha i gamle dar vore huller, aa dei budde i ei gammadle smidja. Desse her fek baadn sammen, aa da va svært hydjele, fortæle folkje, aa sjaa moro sitja aa je badne sit suga; men andre tier maatte baadne jædna lidja i fleire dar utan noko tesyn aa folkje tåtte svært vondt om dei, men likavæl kone dei inkje høira dæ let i dei.

Desse hulledne va daa inkje folkje te noko fortræd; thi folkje sa dæ om di atte dei va noksaa snille naboar. Men slægtningadne deiras saa budde paa Salsnæs va noko ægta uvører aa førvaldte folkje dær mangei vaake naat; dær fortælles saaledes atte om naatto daa maen aa kono lag aa saav viste dei inkje av før kjydno blei løiste. kaano for aap aaf svævn, klædde paa seg aa sko ne aa bitta kjydne; men hu va inkje før komo op i staavo igjæn før der i fjosen bjønte same leikjen; komen te fjosen igjæn læt kjydne aa jæk in; men naa hu va komo in bjønte dæ lika eins i fjosen aa te slut blei maen bange aa saa atte dei fæk fløtta derifra daa han trudde dei va iveien for hulledne. Men kaano saa at før dei fløtte sko hulledne faa fløtta. Men sia blei der rolegt.


Desse hulledne og dei så va på Hårland va i slægt me ein ane så sagt å i julo samla dei seg i Kvamen før at halla julaleik å då matte folkje reisa væk.


Nå dei så va samla, så åt å drak dei, å når detta va gjort, så sko dei te å ofra te presten sin så hette Trond - denne Trond var ein gammel mand så dei måtte bæra med seg kor dei for thi han var både halt å krank - ofringane forejekk såleisen ate ein for ein jæk unde eit bord, å då han kasta offre ifrå seg så sa han, dæ ofra eg han Tron. Men ein gång blei dei svært skuffa; thi når dei jæk å offra på da bæsta å sae alle dæ ofra eg han Tron, og dæ ofra eg han Tron, så va der ein åf huses folkje så hadde sæt seg i råndo å når dei ofra såleisen så sa han med dæ samma han fyrte åf eit skåt på Tron. Ja da ofra eg han Tron. Gamle Tron rudla jøno gålve så ein aen kula (?) Nå blei dei så forskrækka atte dei språng på dør; dog va der ein så va så pas, atte han tog den døde Tron med sæg men sine kostbarheder språng dei i frå å folkje her fæk ein mængde kostbarheder så dei språng ifrå. Si den tid ha di inkje vore å set dær.


Desse hulledne og dei saa va paa Haarland va i slægt me ein ane saa sagt aa i julo samla dei seg i Kvamen før at halla julaleik aa daa matte folkje reisa væk.


Naa dei saa va samla, saa åt aa drak dei, aa naar detta va gjort, saa sko dei te aa ofra te presten sin saa hette Trond - denne Trond var ein gammel mand saa dei maatte bæra med seg kor dei for thi han var baade halt aa krank - ofringane forejekk saaleisen ate ein for ein jæk unde eit bord, aa daa han kasta offre ifraa seg saa sa han, dæ ofra eg han Tron. Men ein gaang blei dei svært skuffa; thi naar dei jæk aa offra paa da bæsta aa sae alle dæ ofra eg han Tron, og dæ ofra eg han Tron, saa va der ein aaf huses folkje saa hadde sæt seg i raando aa naar dei ofra saaleisen saa sa han med dæ samma han fyrte aaf eit skaat paa Tron. Ja da ofra eg han Tron. Gamle Tron rudla jøno gaalve saa ein aen kula (?) Naa blei dei saa forskrækka atte dei spraang paa dør; dog va der ein saa va saa pas, atte han tog den døde Tron med sæg men sine kostbarheder spraang dei i fraa aa folkje her fæk ein mængde kostbarheder saa dei spraang ifraa. Si den tid ha di inkje vore aa set dær.


Søndhordlands amtsskole 31de marts 1882

Thor Hardeland Fra Etne ved Amtsskolestyrer Ringdal Mai 1883 (ved G. Frette)

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

Comments


bottom of page