top of page
  • Forfatterens bildefornsednorge

Villemann og Magnhild. 1. versjon

Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark

1. Gaute rid seg sør onde Øy -Her Skogar ivi Heide - fester han Magnild vene Møy. -Hosse kan Svenden den Jomfru faa som svarar Vreie -

2. Han fester Magnild flyt a heim Riddarar og Svennar rid med deim.

3. Magnild gjæng ho baad ut og in alt saa renner ho Taarer paa Kind.

4. Greter du for Guld hel greter du for Fe hel græter du for du hev lova me.

5. Græte du for Huus hel græte du for Jor hel grete du for du skal sitje for mit Bord.

6. Eg græte kje anten for Gull helle Fe og inkje for det eg hev lova de.

7. Eg grete enki for Husit hel' Jor og enki for eg skal sitje for dit Bord.

8. Eg græte fast meir for min kvite Krop han skal kje maa raatne i vigde Mold.

9. Eg grete fast meir for mit gule Haar de skal ljota raatne i Vendings Aa.

10. Aa kjære mi Magnild syt einki saa du veit einki hot kjæraste du kan faa.

11. Me skal byggje den Bru saa haag og sterke Jensstolpane onde staa.

12. De maa bygge den Bru saa ny saa kan eingin fraa sin Follaugo fly.

13. Daa dei kom seg i grøne Lund der sat ein Hjorte med blidde Mund.

14. Alle ville den Hjorten fala eingin ville med Bruri fara.

15. Adde ville den Hjorten faa og eingin vil etter Bruri sjaa.

16. Daa dei kom seg paa Vendings bro og Magnild dreiv at strie Flo.

17. Aa daa dei kom seg paa Vendings bro Hesten snaavar i røde Guldskor.

18. Fire Guldskor og fire Guldsaum Magnild dreiv at strie Stroum.

19. Gaute gløper seg at ivi Hær hor er no Magnild som pryr mi Fær.

20. Til saa svaara dei Brurkvinnur tvaa me hev kje set Magnild sid' med Vendings Aa.

21. Aa tæ saa svaara dei Brurk[vinnur] sju me hev einki set Magnild si' paa V[endings]Bred.

22. Gaute tala til Smaadrengen sin dei hentar meg hit mi Horpe fin.

23. Du seie det til min Fader at Magnild lig i Havi.

24. Du sei det til min Moder at Magnild lig i Floden.

25. [Du sei det til mi] Syster at Horpa lig i Kiste.

26. [Du sei det til min] Broder Horpa lig i Korn.

27. Bort reid den liten Smaadreng han sprængde fem Folar før han kom heim.

28. Sm[aadrengen] kom seg ridand i Gaar Gautes Fader ute staar.

29. Eg helsar deg Gautes Fader Magnild lig i Havi.

30. [Eg helsar deg Gautes] Moder [Magnild lig i] Floden.

31. [Eg helsar deg Gautes] Syster Horpa lig i Kiste.

32. [Eg helsar deg Gautes] Broder H[orpa] lig i Korn.

33. Fellakoss reid den liten Svein Gaute fek si Horpa fin.

34. Gaute slær framte med Ristir Fuglen maatte af Kviste.

35. [Gaute slær framte med] Lie kvite Bjørnen or Hidde.

36. Gaute slær ivi Berg og Dalar Baane maatte or Moir Maga.

37. Gaute slær framte med Vaddi Magnild flaut paa Havi.

38. Magnild up paa Havi flaut Nykkin nappa i Silkjeskaut.

39. Gaute rona som han kunna bedst Magnild flaut med Sal og Hest.

40. Gaute ronar og Harpa let Nykkin sat paa Havi gret.

41. Dæ fyste Ori Magnild tala sæle er det Moir slik Son maa hava.


Orig. ms. NFS M. B. Landstad 6, 49 med overskrift Trylharpen Gautes Vise.

Tillegg og retting: Over oppskrifta står cfr. Visen "Harpens kraft" i Rab.

Samling (= Udvalgte Danske viser fra Middelalderen ved Abrahamson, Nyerup og Rahbek

Kbh. 1812) 1 Deel p. 326 - - - - - - ulesande nu er langt fattiger og mere ufuldstændig; i margen står Gaute, et af Odins Navn; ved mellomslengen står (mørke Skomar); i etterslengen ved svarar står Salar; 8.1 over Krop staar Hod?; 12.2 etter Follaugo står Follaago; 14.1 ved fala står faa fat; ved str. 16, 17 og 18 står 2, 1, 3; 21.2 si'er retta til sidan; 26.2 etter Korn står Hestekorn; over str. 10 står ei tilvising til Munk 55

134 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Herr Byrting og alvekvinna, 4. versjon

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark. 1. Herrepær, Herrepær sonen min -Til liel liel lonken min - kvi salar du aareleg gangaren din.

Herr Byrting og alvekvinna, 3. versjon

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark. 1. Ho klappa på dynni mæ finganne små -Me lindi ber løv - statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifr

Herr Byrting og alvekvinna, 2. versjon

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark. 1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard -Mæ Lindi ber Løv - aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.

ความคิดเห็น


bottom of page